VIETNAMESE

tin học ứng dụng

ENGLISH

Applied Informatics

  
NOUN

/əˈplaɪd ˌɪnfərˈmætɪks/

Tin học ứng dụng là một lĩnh vực của khoa học máy tính nhằm nghiên cứu và áp dụng các nguyên tắc, phương pháp và công nghệ trong việc giải quyết các vấn đề thực tế.

Ví dụ

1.

Tin Học Ứng Dụng là đơn vị chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn, phát triển phần mềm và cung ứng hợp đồng.

Applied Informatics is a specialist provider of software consultancy, development and contract resourcing services.

2.

Tin học ứng dụng là việc sử dụng các tin học máy tính để phục vụ tốt nhất cho đời sống con người với các lĩnh vực khác nhau.

Applied Informatics is the use of computer informatics to best serve human life in different fields.

Ghi chú

Các lĩnh vực ứng dụng của tin học trong cuộc sống thường thấy là:

- tin học ứng dụng trong ngành y tế - Applied Informatics in medical industry

- tin học ứng dụng trong ngành giáo dục - Applied Informatics in education

- tin học ứng dụng trong lĩnh vực giải trí - Applied Informatics in the field of entertainment

- tin học ứng dụng trong quản lý - Applied Informatics in management