VIETNAMESE

tín dụng đen

cho vay nặng lãi

ENGLISH

usury

  

NOUN

/ˈjuʒəri/

Tín dụng đen là tín dụng phi chính thức, nằm ngoài khuôn khổ hoạt động của hệ thống ngân hàng và không tuân theo các qui định của pháp luật về hoạt động tín dụng, ngân hàng.

Ví dụ

1.

Trong thực tế, những người tìm đến tín dụng đen hầu hết là người nghèo, người không có tài sản thế chấp.

In fact, the people who go to usury are mostly the poor, who have no collateral.

2.

Thủ tục cho vay của các đường dây tín dụng đen khá đơn giản, tiện lợi.

Loan procedures of usury lines are quite simple and convenient.

Ghi chú

Tín dụng đen (usury) là tín dụng phi chính thức (informal credit), nằm ngoài khuôn khổ hoạt động (operational framework) của hệ thống ngân hàng (banking system) và không tuân theo các qui định của pháp luật về hoạt động tín dụng, ngân hàng.