VIETNAMESE
tiếng Anh TOEIC
ENGLISH
test of English for international communication
NOUN
/tɛst ʌv ˈɪŋglɪʃ fɔr ˌɪntərˈnæʃənəl kəmˌjunəˈkeɪʃən/
TOEIC, viết tắt của là bài kiểm tra tiếng Anh giao tiếp quốc tế, là một chứng chỉ tiếng Anh quốc tế về giao tiếp dành cho người đi làm không phải là người sử dụng tiếng Anh làm tiếng mẹ đẻ, đặc biệt là những đối tượng muốn sử dụng tiếng Anh trong môi trường giao tiếp và làm việc quốc tế.
Ví dụ
1.
Bài kiểm tra Tiếng Anh cho Giao tiếp Quốc tế đã thiết lập tiêu chuẩn để đánh giá các kỹ năng sử dụng tiếng Anh cần thiết tại nơi làm việc.
The Test of English for International Communication Program has set the standard for assessing the English-language skills needed in the workplace.
2.
Bạn đã được bao nhiêu điểm cho kỳ thi TOEIC vậy?
How much did you scrore for the TOEIC?
Ghi chú
Một số bài thi tiếng Anh khác:
- tiếng Anh trình độ A: English level A
- tiếng Anh trình độ B: English level B
- tiếng Anh trình độ C: English level C
- tiếng Anh IELTS: IELTS (International English Language Testing System)
- tiếng Anh TOEFL: TOEFL (Test Of English as a Foreign Language)