VIETNAMESE
tiếng Anh hệ 7 năm
ENGLISH
7-year-system of English
NOUN
/7 jɪr ˈsɪstəm ʌv ˈɪŋglɪʃ/
Tiếng Anh hệ 7 năm là chương trình tiếng Anh phổ thông 7 năm dành cho học sinh từ lớp 6 đến lớp 12. GIáo trình lớp 6 bắt đầu từ ABC, Hello,…. Giáo trình tiếng Anh lớp 10 là sự nối tiếp của chương trình tiếng Anh lớp 9.
Ví dụ
1.
Bạn có biết về tiếng Anh hệ 7 năm?
Do you know about the 7-year-system of English?
2.
Có phải bạn đã học ở tiếng Anh hệ 7 năm?
Did you study in a 7-year-system of English?
Ghi chú
Một số hệ tiếng Anh:
- tiếng Anh hệ 10 năm: 10-year-system of English
- tiếng Anh hệ 7 năm: 7-year-system of English