VIETNAMESE

tiện dụng

ENGLISH

convenience

  

NOUN

/kənˈvinjəns/

Tiện dụng là tiện lợi cho việc sử dụng.

Ví dụ

1.

Dịch vụ suất ăn đông lạnh của chúng tôi đã được giới thiệu cách đây vài năm để cung cấp cho những khách hàng phù hợp về chất lượng, sự lựa chọn và sự tiện dụng của loại bữa ăn này.

Our frozen meals service was introduced a few years ago to offer suitable clients the quality, choice and convenience of this type of meal.

2.

Người tiêu dùng muốn thực phẩm chất lượng cao hơn, tiện dụng hơn và có giá trị dinh dưỡng cao hơn.

The consumer wants higher quality foods with greater convenience and with greater nutritional values.

Ghi chú

Một số idioms với convenience:
- vào thời điểm thuận tiện của ai đó (at one's convenience): No rush, you can fill out that paperwork at your convenience.
(Không cần vội vàng, bạn có thể điền vào các thủ tục giấy tờ đó một cách thuận tiện.)
- lợi dụng (make a convenience of someone/something): I refuse to let Lord Kilton make a convenience of our family and steal our land for a pittance.
(Tôi từ chối để Lord Kilton lợi dụng gia đình chúng tôi và ăn cắp đất của chúng tôi để kiếm tiền.)