VIETNAMESE
tích số
ENGLISH
product
NOUN
/ˈprɑdəkt/
Tích số là kết quả của phép nhân hai hay nhiều số.
Ví dụ
1.
Tích số là kết quả của phép nhân hai hay nhiều số.
Product is the result of multiplying two or more numbers.
2.
Tích số của 4 và 10 là 40.
The product of 4 and 10 is 40.
Ghi chú
Các kết quả của các phép tính cơ bản trong tiếng anh là:
- Tổng số: sum (+)
- Hiệu số: difference (-)
- Tích số: product (x)
- Thương số: quotient (:)