VIETNAMESE
thuyết âm mưu
ENGLISH
conspiracy theory
NOUN
/kənˈspɪrəsi ˈθɪri/
thuyết ngờ vực
Thuyết âm mưu là cách lý giải những vấn đề chính trị, kinh tế, xã hội theo hướng gán cho chúng những âm mưu bí mật của các thế lực ngầm đứng đằng sau.
Ví dụ
1.
Các thuyết âm mưu thường không thể được chứng minh bằng phương pháp lịch sử hoặc khoa học.
Conspiracy theories usually cannot be proven using the historical or scientific method.
2.
Các thuyết âm mưu thường rất khó bị lật tẩy.
Conspiracy theories are often very difficult to dislodge.
Ghi chú
Thuyết âm mưu (Conspiracy theory) là cách lý giải (way of explaining) những vấn đề chính trị (political), kinh tế (economic), xã hội (social) theo hướng gán (ascribing) cho chúng những âm mưu bí mật của các thế lực ngầm (underground forces) đứng đằng sau.