VIETNAMESE
thuận tiện
ENGLISH
convenience
NOUN
/kənˈvinjənt/
Thuận tiện là có công dụng tốt.
Ví dụ
1.
Dịch vụ bữa ăn đông lạnh của chúng tôi đã được giới thiệu cách đây vài năm để cung cấp cho những khách hàng phù hợp về chất lượng, sự lựa chọn và sự thuận tiện của loại bữa ăn này.
Our frozen meals service was introduced a few years ago to offer suitable clients the quality, choice, and convenience of this type of meal.
2.
Xu hướng áp đảo đối với sự thuận tiện trong lối sống sẽ ưu tiên các định dạng di động, dùng một lần cho các sản phẩm sữa.
An overwhelming trend towards lifestyle convenience will favor portable, disposable formats for dairy products.
Ghi chú
Một số idioms với convenience:
- vào thời điểm thuận tiện của ai đó (at one's convenience): No rush, you can fill out that paperwork at your convenience.
(Không cần vội vàng, bạn có thể điền vào các thủ tục giấy tờ đó một cách thuận tiện.)
- lợi dụng (make a convenience of someone/something): I refuse to let Lord Kilton make a convenience of our family and steal our land for a pittance.
(Tôi từ chối để Lord Kilton lợi dụng gia đình chúng tôi và ăn cắp đất của chúng tôi để kiếm tiền.)