VIETNAMESE
thanh toán trả trước
ENGLISH
advance payment
NOUN
/ədˈvæns ˈpeɪmənt/
Thanh toán trả trước là một loại thanh toán được thực hiện trước lịch trình bình thường của nó, chẳng hạn như thanh toán cho một hàng hóa hoặc dịch vụ trước khi bạn thực sự nhận được.
Ví dụ
1.
Người bán đôi khi yêu cầu thanh toán trả trước để bảo vệ chống lại việc không thanh toán.
Advance payments are sometimes required by sellers as protection against nonpayment.
2.
Người tiêu dùng có tín dụng xấu có thể được yêu cầu thanh toán trả trước cho các công ty.
Consumers with bad credit may be required to make advance payment to companies.
Ghi chú
Một số các phương thức thanh toán:
- tiền mặt: cash
- thẻ ghi nợ: debit card
- thẻ tín dụng: credit card
- chuyển khoản ngân hàng: bank transfer
- ví điện tử: e-wallet
- liên kết thanh toán: payment link