VIETNAMESE
thanh toán chậm
ENGLISH
deferred payment
NOUN
/dɪˈfɜrd ˈpeɪmənt/
Thanh toán chậm là hình thức mua bán trong đó người mua chỉ trả tiền mua sau thời hạn nhất định tính từ khi nhận hàng.
Ví dụ
1.
Hợp đồng mua thanh toán chậm hoặc trả dần phải được lập thành văn bản.
The purchase contract with deferred payment or installment payment must be made in writing.
2.
Thanh toán chậm cũng có thể áp dụng cho các khoản vay và thế chấp.
Deferred payments can also apply to loans and mortgages.
Ghi chú
Một số các phương thức thanh toán:
- tiền mặt: cash
- thẻ ghi nợ: debit card
- thẻ tín dụng: credit card
- chuyển khoản ngân hàng: bank transfer
- ví điện tử: e-wallet
- liên kết thanh toán: payment link