VIETNAMESE
tên tiếng Anh
ENGLISH
your english name
NOUN
/jʊər ˈɪŋglɪʃ neɪm/
Tên tiếng anh của bạn là tên của người đó bằng tiếng Anh.
Ví dụ
1.
Tên tiếng Anh của bạn là gì?
What's your English name?
2.
Cách bạn chọn tên tiếng Anh nói lên rất nhiều điều về tính cách của bạn.
How you choose your English name tells a lot about your personality.
Ghi chú
Bí danh (alias) của bạn được dùng trong trường hợp bạn không muốn dùng tên thật (real name), có thể là tên tiếng Anh (English name), ký tự viết tắt (acronym) hoặc từ viết tắt (abbreviation) của một cụm từ nào đó.