VIETNAMESE

sữa tươi trân châu đường đen

ENGLISH

fresh milk tea with black sugar pearls

  
NOUN

/frɛʃ mɪlk tiː wɪð blæk ˈʃʊɡə pɜːlz/

Sữa tươi trân châu đường đen là loại đồ uống phổ biến, kết hợp sữa tươi, trân châu, và đường đen.

Ví dụ

1.

Mình gọi trà sữa tươi trân châu đường đen.

I ordered a fresh milk tea with black sugar pearls.

2.

Cô thích bắt đầu ngày mới bằng ly trà sữa tươi trân châu đường đen.

She enjoys starting her day with a fresh milk tea with black sugar pearls.

Ghi chú

Cùng DOL học một vài thành ngữ liên quan đến "milk" nhé: - cry over spilled milk: chỉ việc cảm thấy có lỗi/buồn phiền/tiếc nuối vì những điều đã qua là vô ích Ví dụ: It's a waste of time crying over spilled milk. (Cảm thấy có lỗi vì những việc đã xảy ra rất phí thời gian) - land of milk and honey: chỉ một nơi giàu có thịnh vượng Ví dụ: Vietnam is a land of milk and honey. (Việt Nam là một vùng đất giàu có thịnh vượng) - milk a duck: chỉ một việc bất khả thi Ví dụ: Making millions dollars in a day is like milking a duck. (Làm ra hàng triệu đô trong 1 ngày là việc bất khả thi)