VIETNAMESE
sớm nhất
ENGLISH
earliest
NOUN
/ˈɜrliəst/
Sớm nhất là xuất hiện nhanh hơn những đối tượng còn lại.
Ví dụ
1.
Anh ấy là người đến bữa tiệc sớm nhất.
He came to the party earliest of all.
2.
Sớm nhất chúng tôi có thể hoàn thành là vào thứ sáu tới.
The earliest we can finish is next Friday.
Ghi chú
Một từ đồng nghĩa với early:
- sớm (soon): Sometimes, the people that you want to say things to are snatched away from the world too soon.
(Đôi khi, những người mà bạn muốn nói những điều với họ đã bị mang đi khỏi thế giới quá sớm.)