VIETNAMESE
số nguyên tố
ENGLISH
prime numbers
NOUN
/praɪm ˈnʌmbərz/
Số nguyên tố là số tự nhiên lớn hơn 1 không phải là tích của hai số tự nhiên nhỏ hơn. Nói cách khác, số nguyên tố là những số chỉ có đúng hai ước số là 1 và chính nó.
Ví dụ
1.
2, 3 và 7 là các số nguyên tố.
2, 3, and 7 are prime numbers.
2.
Đây là cách để tìm ra tất cả các số nguyên tố nhỏ hơn 100.
Here is a way to find all the prime numbers less than 100.
Ghi chú
Ngoại trừ (Except for) số 2, tất cả các số nguyên tố (prime numbers) đều là số lẻ (odd numbers), vì số chẵn (even numbers) chia hết (divisible by) cho 2.