VIETNAMESE

sân chơi bổ ích

ENGLISH

useful playground

  

NOUN

/ˈjusfəl ˈpleɪˌgraʊnd/

useful activity

Sân chơi bổ ích là việc tổ chức các cuộc thi, tạo nên những môi trường rèn luyện các loại kĩ năng khác nhau.

Ví dụ

1.

Trường chúng tôi đã tạo ra một sân chơi thực sự bổ ích cho các em học sinh.

Our school have created a really useful playground for the students.

2.

Đây là một sân chơi bổ ích hấp dẫn, thu hút sinh viên khắp thế giới.

This was an interesting, entertaining and useful playground which involved students throughout the world.

Ghi chú

Sân chơi bổ ích (A useful playground) là việc tổ chức (organization) các cuộc thi (competitions), tạo nên những môi trường (environments) rèn luyện các loại kĩ năng khác nhau (different types of skills).