VIETNAMESE
sách chuyên ngành
ENGLISH
specialized book
NOUN
/ˈspɛʃəˌlaɪzd bʊk/
Sách chuyên ngành là sách dùng đểphục vụ chuyên sâu cho một ngành nhất định.
Ví dụ
1.
Mình cần mua sách chuyên ngành này.
I need to buy the specialized book for this major.
2.
Chúng ta có thể cần những loại sách chuyên ngành nào cho khóa học này?
What types of specialized book we might need for this course?
Ghi chú
Chúng ta cùng học một số từ vựng tiếng Anh có liên quan đến các ấn phẩm chuyên ngành, sách chuyên môn nha!
- dissertation, thesis (luận văn)
- monograph (sách chuyên khảo)
- bibliography (thư mục)
- specialized book (sách chuyên ngành)
- pamphlet (bài luận ngắn)