VIETNAMESE
quyết toán thuế thu nhập cá nhân
ENGLISH
personal income tax finalization
NOUN
/ˈpɜrsɪnɪl ˈɪnˌkʌm tæks ˌfaɪnl̩əˈzeɪʃn/
personal income tax declaration
Quyết toán thuế thu nhập cá nhân là việc người nộp thuế kê khai để xác định số tiền thuế phải nộp của năm liền trước, từ đó xác định số tiền thuế còn thiếu hoặc nộp thừa để làm căn cứ hoàn thuế.
Ví dụ
1.
Tất cả quyết toán thuế thu nhập cá nhân phải được nộp cho tổng cục thuế vào mùa thu thuế.
All personal income tax finalization must be submitted to the tax office in the tax season.
2.
Những người không cư trú không cần có quyết toán thuế thu nhập cá nhân ở Việt Nam.
Non-residents are not required have personal income tax finalization in Vietnam.
Ghi chú
Quyết toán thuế thu nhập cá nhân (personal income tax finalization) là việc người nộp thuế (taxpayer) kê khai (finalize) để xác định số tiền thuế phải nộp của năm liền trước, từ đó xác định (determine) số tiền thuế còn thiếu (tax arrears) hoặc nộp thừa để làm căn cứ hoàn thuế (tax refund).