VIETNAMESE

phòng thiết kế

bộ phận thiết kế, ban thiết kế

ENGLISH

design department

  

NOUN

/dɪˈzaɪn dɪˈpɑrtmənt/

Phòng thiết kế là một đơn vị có tổ chức đảm nhận chức năng chính là tư vấn cho quản lý đối với các vấn đề liên quan đến lĩnh vực thiết kế.

Ví dụ

1.

Phòng thiết kế là một bộ phận quan trọng trong nhiều doanh nghiệp hiện nay.

The design department is an important part of many businesses today.

2.

Bạn gái tôi vừa được lên chức trưởng phòng thiết kế trong công ty của cô ấy.

My girlfriend has just been promoted to be the head of the design department in her company.

Ghi chú

Một số các phòng ban trong công ty:
- phòng kế toán: accounting department
- phòng kiểm toán: audit department
- phòng kinh doanh: sales department
- phòng hành chính: administration department
- phòng nhân sự: human resources department
- phòng chăm sóc khách hàng: customer service department
- phòng tài chính: finance department