VIETNAMESE
phiếu giao nhận hồ sơ
ENGLISH
document delivery note
NOUN
/ˈdɑkjəmɛnt dɪˈlɪvəri noʊt/
Phiếu giao nhận hồ sơ là một chứng từ pháp lý xác nhận việc chuyển giao và thu nhận hồ sơ.
Ví dụ
1.
Mặc dù phiếu giao nhận hồ sơ được in thông thường, chúng cũng có thể được gửi qua email.
Although document delivery notes are normally printed, they can also be sent by email.
2.
Phiếu giao nhận hồ sơ có là bắt buộc không?
Are document delivery notes mandatory?
Ghi chú
Một số nghĩa khác của note:
- ghi chú (note): I left her a note explaining where I was going.
(Tôi để lại cho cô ấy một mảnh giấy ghi chú nơi tôi sẽ đi.)
- nốt nhạc (note): Her voice was soft and calm, like a musical note in a classical piece right when the exposition ends.
(Giọng cô ấy nhẹ nhàng và bình tĩnh, giống như một nốt nhạc trong một bản nhạc cổ điển ngay khi phần trình diễn kết thúc.)