VIETNAMESE
nói vắn tắt
tóm lại, tóm tắt
ENGLISH
in short
NOUN
/ɪn ʃɔrt/
to sum up, to summarize
Nói vắn tắt là cụm từ được sử dụng trước khi chuẩn bị tóm tắt ý.
Ví dụ
1.
Nói vắn tắt, chúng tôi hy vọng sẽ mang lý thuyết và thực hành đi đôi với nhau trong mỗi buổi học.
We hope, in short, to bring theory and practice together in each session.
2.
Nói vắn tắt, có ba cách chính để giải quyết vấn đề chúng ta đang phải đối mặt.
In short, there are three main ways of tackling the problem we're facing.
Ghi chú
Một số cụm từ đồng nghĩa với in short:
- tóm lại (to sum up): Well, to sump up, what is the message that you're trying to convey?
(Tóm lại, thông điệp mà bạn đang cố gắng truyền tải là gì?)
- tóm tắt (summarize): She wrote something to summarize her hypothesis.
(Cô ấy đã viết một cái gì đó để tóm tắt giả thuyết của mình.)