VIETNAMESE
nhân viên tổng vụ
ENGLISH
human resources staff
NOUN
/ˈhjumən ˈrisɔrsɪz stæf/
Nhân viên tổng vụ là người chịu trách nhiệm chính trong việc điều phối công việc hàng ngày cho cả công ty, doanh nghiệp.
Ví dụ
1.
Nhân viên tổng vụ là người mang trách nhiệm điều phối các công việc hành chính văn phòng của một doanh nghiệp, công ty, tổ chức.
Human resources staff is the person who is responsible for coordinating the office administrative work of a business, company or organization.
2.
Nhân viên tổng vụ là vị trí nhân sự làm các công việc tuyển dụng nhân sự, chế độ lương thưởng và phúc lợi cho nhân viên công ty.
Human resources staff is a position of personnel who does the job of recruiting personnel, salary, bonus and welfare regimes for company employees.
Ghi chú
Nhân viên tổng vụ (general) là người chịu trách nhiệm chính (mainly responsible) trong việc điều phối (coordinating) công việc hàng ngày cho cả công ty, doanh nghiệp (business).