VIETNAMESE

nhân viên phát triển thị trường

nhân viên nghiên cứu thị trường

ENGLISH

market development staff

  

NOUN

/ˈmɑrkət dɪˈvɛləpmənt stæf/

market research staff

Nhân viên phát triển thị trường là người trực tiếp thu thập thông tin từ khách hàng, tình hình thực tế thị trường, để từ đó cung cấp thông tin giúp nhân viên marketing đưa ra một chiến lược marketing hiệu quả.

Ví dụ

1.

Đội ngũ nhân viên phát triển thị trường góp phần vào sự phát triển bền vững của một công ty.

The market development staff contributes to the sustainable development of a company.

2.

Các nhân viên phát triển thị trường hỗ trợ phát triển thị trường cho vật liệu tái chế.

Market development staff members assist in the development of markets for recycled materials.

Ghi chú

Chúng ta cùng học về một số từ tiếng Anh nói về những ngành nghề có liên quan đến thị trường nha!
- marketing staff (nhân viên marketing, nhân viên tiếp thị)
- market research staff (nhân viên nghiên cứu thị trường)
- market development staff (nhân viên phát triển thị trường)