VIETNAMESE
nhà mạng điện thoại
ENGLISH
mobile network provider
NOUN
/ˈmoʊbəl ˈnɛˌtwɜrk prəˈvaɪdər/
Nhà mạng điện thoại là một công ty viễn thông cung cấp dịch vụ viễn thông cho người dùng điện thoại di động đã trả phí.
Ví dụ
1.
Bạn đang sử dụng nhà mạng điện thoại nào?
Which mobile network provider are you currently using?
2.
Viettel là một trong 5 nhà mạng điện thoại phổ biến nhất ở Việt Nam.
Viettel is among five most popular mobile network providers.
Ghi chú
Cùng phân biệt supplier provider nha!
- Nhà cung cấp (supplier) được định nghĩa đơn giản là một bên (có thể là một tổ chức hoặc cá nhân) cung cấp hàng hóa hay dịch vụ.
- Nhà cung cấp (provider) được dùng chủ yếu trong lĩnh vực mạng.