VIETNAMESE
nguồn thu
doanh thu
ENGLISH
revenue
NOUN
/ˈrɛvəˌnu/
Nguồn thu là toàn bộ thu nhập mà một công ty tạo ra từ các hoạt động cốt lõi của mình trước khi trừ đi bất kỳ khoản chi phí nào trong phép tính.
Ví dụ
1.
Nguồn thu từ trang trại có thể hoàn trả khoản chi ban đầu trong vòng ba năm.
The revenue from the farm could repay the initial outlay within three years.
2.
Số liệu của nguồn thu có thể đã hơi bị thổi phồng.
The revenue figures may be slightly exaggerated.
Ghi chú
Cùng phân biệt sales revenue nha!
- Nguồn thu/doanh thu (revenue) là toàn bộ thu nhập mà một công ty tạo ra từ các hoạt động cốt lõi của mình trước khi trừ đi bất kỳ khoản chi phí nào trong phép tính. - Doanh số bán hàng/doanh số (sales) là số tiền thu được từ việc bán hàng hóa hoặc dịch vụ cho khách hàng của mình.