VIETNAMESE

người dân tộc

ENGLISH

ethnic people

  

NOUN

/ˈɛθnɪk ˈpipəl/

indigenous, tribal

Người dân tộc là những nhóm người được chia ra thành các nhóm dân tộc có đặc thù lối sống, văn hóa khác nhau.

Ví dụ

1.

Người dân tộc ở Quảng Tây, tổ chức các trận đấu vật và chọi gà trong bể cà chua gần đây để chào mừng một lễ hội du lịch văn hóa địa phương.

Ethnic people in Guangxi, held wrestling and cockfight matches in a tomato pool recently to celebrate a local cultural tourism festival.

2.

Họ đã khạc nhổ vào chúng tôi ngay từ khi họ đốt vườn hoàng gia của chúng tôi, mặc dù họ cũng là người Trung Quốc, nhưng họ có thể tàn nhẫn như vậy với những người dân tộc khác.

They spit at us as early as when they burned our imperial garden, although they are Chinese too, they could be so cruel to other ethnic people.

Ghi chú

Một số synonyms của ethnic people:
- indigenous people (người dân tộc): The Maori are the indigenous people of New Zealand.
(Người Maori là những người dân tộc của New Zealand.)
- tribal (người dân bộ lạc): In response the tribal people formed a solidarity association with an armed wing, Shanti Bahini.
(Để đáp lại, người dân bộ lạc đã thành lập một hiệp hội đoàn kết với một phe cánh vũ trang, Shanti Bahini.)