VIETNAMESE
người của công chúng
người nổi tiếng
ENGLISH
celebrity
NOUN
/səˈlɛbrɪti/
star, famous person
Người của công chúng là một nhân vật công chúng hay một người của công chúng là một người nổi tiếng, được nhiều người biết đến nhưng không hẳn là một danh nhân.
Ví dụ
1.
Tôi không thực sự quan tâm đến những người của công chúng.
I'm not really interested in the celebrity themselves.
2.
Cô ấy trở thành người của công chúng chỉ sau 1 đêm.
She became a celebrity overnight.
Ghi chú
Một từ đồng nghĩa với celebrity:
- ngôi sao (star): Michael Jackson is a world famous music star.
(Michael Jackson là 1 ngôi sao âm nhạc nổi tiếng toàn cầu.)