VIETNAMESE

ngành nghề kinh doanh có điều kiện

ENGLISH

conditional business line

  

NOUN

/kənˈdɪʃənəl ˈbɪznəs laɪn/

Ngành nghề kinh doanh có điều kiện là ngành, nghề mà việc thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh trong ngành, nghề đó phải đáp ứng điều kiện cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng.

Ví dụ

1.

Hành nghề luật sư là một ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Practice of law is a conditional business line.

2.

Ngành nghề kinh doanh có điều kiện là những ngành, nghề mà pháp luật quy định phải đáp ứng điều kiện khi kinh doanh.

Conditional business lines are those that are required by law to meet the conditions for doing business.

Ghi chú

Ngành, nghề đăng ký kinh doanh được chia thành 3 nhóm chính:
(1) Ngành, nghề kinh doanh bị cấm: Banned business line
(2) Ngành nghề kinh doanh có điều kiện: Conditional business line
(3) Ngành nghề kinh doanh chính: Main business line