VIETNAMESE

ngành nghề kinh doanh chính

ENGLISH

main business line

  

NOUN

/meɪn ˈbɪznəs laɪn/

Ngành nghề kinh doanh chính là một trong lĩnh vực kinh doanh doanh nghiệp đăng ký, căn cứ theo mã ngành của ngành nghề kinh doanh chính mà cơ quan quản lý thuế xác định mã NDKT của doanh nghiệp sử dụng khi nộp tiền thuế.

Ví dụ

1.

Ngành nghề kinh doanh chính là một trong những nội dung bắt buộc phải đăng ký khi thành lập doanh nghiệp.

The main business line is one of the compulsory contents to register when establishing a business.

2.

Ngành nghề kinh doanh chính của Tập đoàn VIETTEL là viễn thông.

VIETTEL Group's main business line is telecommunications.

Ghi chú

Ngành, nghề đăng ký kinh doanh được chia thành 3 nhóm chính:
(1) Ngành, nghề kinh doanh bị cấm: Banned business line
(2) Ngành nghề kinh doanh có điều kiện: Conditional business line
(3) Ngành nghề kinh doanh chính: Main business line