VIETNAMESE

ngành kinh doanh xuất nhập khẩu

ENGLISH

import-export business

  

NOUN

/ˈɪmpɔrt-ˈɛkspɔrt ˈbɪznəs/

Ngành Kinh doanh xuất nhập khẩu đào tạo người lao động chuyên xây dựng phương án kinh doanh xuất nhập khẩu; tham gia đàm phán, soạn thảo và thực hiện hợp đồng xuất khẩu, nhập khẩu...

Ví dụ

1.

Sinh viên tốt nghiệp ngành Kinh doanh xuất nhập khẩu có thể đảm nhiệm nhiều vị trí công việc tại các doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu hàng hóa và các doanh nghiệp dịch vụ.

Graduates of Import-Export Business can take up many positions in import-export businesses and service businesses.

2.

Người học ngành Kinh doanh xuất nhập khẩu có cơ hội lớn trong tìm kiếm việc làm và có mức thu nhập hấp dẫn.

Students majoring in Import-Export Business have great opportunities in finding jobs that offer an attractive income.

Ghi chú

Các chuyên ngành phổ biến trong kinh tế:
- marketing: tiếp thị
- business administration: quản trị kinh doanh
- finance: tài chính
- management: quản lý
- international business: kinh doanh quốc tế
- economics: kinh tế học