VIETNAMESE

ngành đông phương học

ENGLISH

oriental studies

  

NOUN

/ˌɔriˈɛntəl ˈstʌdiz/

Ngành đông phương học là ngành học tìm hiểu về lịch sử, địa lý, kinh tế, chính trị, ngôn ngữ, văn hóa của các nước phương đông.

Ví dụ

1.

Ngành đông phương học tập trung vào phong cách, đồ tạo tác, hoặc các đặc điểm được coi là đặc trưng của các dân tộc và nền văn hóa phương Đông.

Oriental studies focuses on a style, artefacts, or traits considered characteristic of the Western peoples and cultures of Asia.

2.

Ngành đông phương học là lĩnh vực học thuật nghiên cứu các xã hội và văn hóa Cận Đông và Viễn Đông, ngôn ngữ, dân tộc, lịch sử và khảo cổ học.

Oriental studies is the academic field that studies Near Eastern and Far Eastern societies and cultures, languages, peoples, history and archaeology.

Ghi chú

Ngành đông phương học (oriental studies) là ngành học tìm hiểu về lịch sử (history), địa lý (geography), kinh tế (economics), chính trị (politics), ngôn ngữ (language), văn hóa (culture) của các nước phương đông.