VIETNAMESE

ngành điện tử viễn thông

ENGLISH

Electronics and Telecommunication

  

NOUN

/ɪˌlɛkˈtrɑnɪks ænd ˌtɛləkəmˌjunɪˈkeɪʃən/

Ngành điện tử viễn thông là ngành sử dụng những công nghệ tiên tiến, những công nghệ hiện đại của thời địa 4.0 những công nghệ này giúp ích rất nhiều trong hoạt động của con người.

Ví dụ

1.

Ngành điện tử viễn thông là một ngành rất quan trọng của đời sống hiện đại.

Electronics and Telecommunication is a very important industry of the mordern life.

2.

Tôi đang học chuyên ngành điện tử viễn thông.

I'm studying Electronics and Telecommunication.

Ghi chú

Ngành điện tử viễn thông (Electronics and Telecommunication) bao gồm các chuyên ngành sau:
- chuyên ngành Mạng và dịch vụ Internet: Networking and Internet Services
- chuyên ngành Thông tin vô tuyến và di động: Radio and Mobile Communication
- chuyên ngành Hệ thống IoT: IoT Systems