VIETNAMESE
nên
ENGLISH
should
NOUN
/ʃʊd/
ought to
Nên là từ được sử dụng để biểu thị nghĩa vụ, bổn phận hoặc tính đúng đắn, thường là khi chỉ trích hoặc khuyên răn hành động của ai đó.
Ví dụ
1.
Tình bạn không nên đến từ một phía.
Friendship should not be all on one side.
2.
Điều kiện làm việc chắc chắn nên giống nhau đối với tất cả mọi người chứ không chỉ đối với một số ít được chọn.
Working conditions should surely be the same for everyone and not just a chosen few.
Ghi chú
Cùng phân biệt ought to, must should nha!
- Ought to được sử dụng để diễn đạt điều gì đó có thể xảy ra hoặc ý kiến.
Ví dụ: You ought to improve your English before going to work in America.
(Bạn nên trau dồi thêm tiếng Anh trước khi sang làm việc ở Mỹ.)
- Should được sử dụng để chỉ ra những gì người ta nghĩ là tốt nhất cho đối tượng có liên quan.
Ví dụ: Friendship should not be all on one side.
(Tình bạn không nên đến từ một phía.)
- Must có ý tương tự như should và ought nhưng mạnh hơn và dứt khoát hơn. Nó diễn tả ý chắc chắn điều gì đó sẽ xảy ra hoặc điều gì đó là đúng; should ought to diễn tả ý ít chắc chắn hơn.
Ví dụ: You must eat healthily to stay in good shape.
(Bạn phải ăn uống khoa học để giữ dáng đẹp.)