VIETNAMESE

năm Hợi

ENGLISH

year of the pig

  

NOUN

/jɪr ʌv ðə pɪg/

Năm Hợi là năm thứ 12 trong hệ thống 12 năm con giáp, là năm cuối cùng trước khi bước sang một chu kỳ giáp mới.

Ví dụ

1.

Tôi được sinh vào năm Hợi.

I was born in the year of the pig.

2.

Những người sinh năm Hợi đều là những người tài năng đúng không?

People born in the year of the pig are all talented people, right?

Ghi chú

Hệ thống 12 con giáp được sử dụng rộng rải trong văn hóa Trung Hoa bao gồm các từ sau trong tiếng Anh:
- Rat: con chuột
- Ox: con trâu
- Tiger: con hổ
- Rabbit: con thỏ
- Dragon: con rồng
- Snake: con rắn
- Horse: con ngựa
- Goat: con dê
- Monkey: con khỉ
- Rooster: con gà trống
- Dog: con chó
- Pig: con heo