VIETNAMESE
mỹ nhân kế
ENGLISH
beauty trap
NOUN
/ˈbjuti træp/
Mỹ nhân kế là sách lược dùng người đẹp để làm mê hoặc chủ tướng của đối phương dẫn đến sự trễ nải hoặc quyết sách sai lầm, từ đó nắm ưu thế để giành thắng lợi.
Ví dụ
1.
Bằng cách sử dụng mỹ nhân kế, bạn có thể gửi những phụ nữ xinh đẹp của kẻ thù của mình đến gây bất hòa trong trại của hắn.
In using beauty trap, you can send your enemy beautiful women to cause discord within his camp.
2.
Anh ta nổi tiếng là người không có hứng thú với phụ nữ đẹp nên việc sử dụng mỹ nhân kế có lẽ sẽ không hiệu quả với anh ta.
He's been known for having no interest in beautiful women so using a beauty trap probably wouldn't work on him.
Ghi chú
Mỹ nhân kế (Beauty trap) là sách lược (strategy) dùng người đẹp (beautiful womena) để làm mê hoặc chủ tướng (fascinate the enemy's master) của đối phương dẫn đến sự trễ nải (delay) hoặc quyết sách sai lầm (wrong decision making), từ đó nắm ưu thế để giành thắng lợi.