VIETNAMESE

môn âm nhạc

ENGLISH

music subject

  

NOUN

/ˈmjuzɪk ˈsʌbʤɪkt/

Âm nhạc là một bộ môn nghệ thuật dùng âm thanh để diễn đạt. Các yếu tố chính của nó làcao độ (điều chỉnh giai điệu), nhịp điệu (và các khái niệm liên quan của nó: nhịp độ, tốc độ), âm điệu, và những phẩm chất âm thanh của âm sắc và kết cấu bản nhạc.

Ví dụ

1.

Tôi đang học môn âm nhạc tại trường trung học Sopa.

I am studying music subject at Sopa highschool.

2.

Ở Việt Nam, môn âm nhạc không có bắt buộc ở trung học phổ thông.

In Vietnam, music subject is not compulsory in high school.

Ghi chú

Các môn học ở phổ thông nè!
- Toán: Mathematics (Maths)
- Vật lý: Physics
- Hóa: Chemistry
- Sinh học: Biology
- Địa lý: Geography
- Ngoại ngữ: Foreign language
- Ngữ văn: Literature
- Âm nhạc: Music
- Thể dục: Physical education