VIETNAMESE

mạch ngừng

ENGLISH

construction joint

  

NOUN

/kənˈstrʌkʃən ʤɔɪnt/

Mạch ngừng là vị trí làm gián đoạn trong thi công bê tông được bố trí ở những vị trí nhất định. Tại những vị trí này lớp bê tông sau được đổ khi lớp bê tông đổ trước đó đã đông cứng.

Ví dụ

1.

Tại những vị trí mạch ngừng thì lớp bê tông sau được đổ khi lớp bê tông đổ trước đó đã đông cứng.

At the construction joints, the following layer of concrete is poured when the previous layer of concrete has solidified.

2.

Do mạch ngừng ảnh hưởng đến tính toàn khối của bê tông, nên tốt nhất là thi công liên tục không để mạch ngừng.

Since the construction circuit affects the integrity of the concrete, it is best to continue construction without stopping the circuit.

Ghi chú

Mạch ngừng (construction joint) là vị trí làm gián đoạn (interrupts) trong thi công bê tông (concrete construction) được bố trí (arranged) ở những vị trí nhất định (certain positions). Tại những vị trí (locations) này lớp bê tông sau (following layer of concrete) được đổ (poured) khi lớp bê tông đổ trước đó đã đông cứng (solidified).