VIETNAMESE

lương thực nhận

ENGLISH

net salary

  

NOUN

/nɛt ˈsæləri/

Lương thực nhận là tổng khối lượng và chất lượng của những tư liệu tiêu dùng mà người công nhân mua được bằng tiền lương danh nghĩa.

Ví dụ

1.

Tiền lương thực nhận luôn phản ánh chính xác mức sống của người công nhân.

Net salary always accurately reflect the standard of living of workers.

2.

Tiền lương thực nhận của bạn là tổng tiền lương người lao động được nhận sau khi đã khấu trừ các khoản thuế và phúc lợi nhân viên khác.

Your net salary is your total take-home pay after any taxes and other employee benefits are deducted.

Ghi chú

Cùng phân biệt net salary gross salary nha!
- Gross salary là tổng tiền lương của người lao động mà người sử dụng lao động chi trả mỗi kỳ trả lương có bao gồm thuế và các chi phí bảo hiểm.
- Net salary là tiền lương mà người lao động nhận được sau khi đã trừ các chi phí thuế và bảo hiểm.