VIETNAMESE
luận văn
ENGLISH
thesis
NOUN
/ˈθisəs/
essay
Luận văn là công trình nghiên cứu dưới hình thức một văn bản về một chủ đề bất kì nào đó được giao phó nghiên cứu hoặc dựa trên lựa chọn yêu thích của người làm luận văn.
Ví dụ
1.
Kevin Boateng đặt ra một câu hỏi trong một bài luận văn về sự nghèo đói.
Kevin Boateng asked in an thesis on poverty.
2.
Năm ngoái, Sonic Lamp công bố bài luận văn này.
Last year, Sonic Lamp published this thesis.
Ghi chú
Một số từ vựng liên quan đến luận văn:
- topic (chủ đề)
- graduate (tốt nghiệp)
- theory (học thuyết)
- accreditation (công nhận)