VIETNAMESE

lớp chuyên lý

ENGLISH

physics specialized class

  

NOUN

/ˈfɪzɪks ˈspɛʃəˌlaɪzd klæs/

Lớp chuyên lý là hình thức tổ chức dạy học nhằm tập trung việc đào tạo những học sinh có năng khiếu về môn vật lý để phát hiện nhân tài của đất nước thông qua các giáo trình chuyên sâu và nâng cao.

Ví dụ

1.

Anh được nhận vào lớp chuyên lý của 3 trường.

He was accepted into the physics specialized class of 3 schools.

2.

Nam học lớp chuyên lý tại trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, sau khi ra trường, Nam sang Mỹ học tại một trường đại học có tiếng.

Nam studied in a physics specialized class at Hanoi-Amsterdam High School and later after graduation, he moved to the U.S to study at a well-known university.

Ghi chú

Một số từ vựng liên quan đến trường, lớp chuyên:
- specialized class (lớp chuyên)
- specialized school/ high school for the gifted (trường chuyên)
- national exam for excellent students (kỳ thi học sinh giỏi quốc gia)
- cram (nhồi nhét kiến thức)
- learn by heart/ memorize (học thuộc)
- gifted student/ pupil (học sinh năng khiếu, học sinh chuyên)
- prize (giải)