VIETNAMESE

lớp chuyên anh

ENGLISH

english specialized class

  

NOUN

/ˈɪŋglɪʃ ˈspɛʃəˌlaɪzd klæs/

Lớp chuyên anh là hình thức tổ chức dạy học nhằm tập trung việc đào tạo những học sinh có năng khiếu về môn anh văn để phát hiện nhân tài của đất nước thông qua các giáo trình chuyên sâu và nâng cao.

Ví dụ

1.

Tốt nghiệp trường Trung học Phổ thông chuyên Quốc học Huế với tư cách là học sinh lớp chuyên Anh, Phương được tiếp xúc với thông tin nước ngoài và hình thành tư duy quốc tế từ lâu.

Graduating from Quoc Hoc Hue High School for the Gifted as an English specialized class student, Phuong was exposed to foreign information and had developed an international mindset for a long time.

2.

Dự án này do các bạn học sinh lớp chuyên Anh thực hiện.

This project was carried out by the students in an English specialized class.

Ghi chú

Một số từ vựng liên quan đến trường, lớp chuyên:
- specialized class (lớp chuyên)
- specialized school/ high school for the gifted (trường chuyên)
- national exam for excellent students (kỳ thi học sinh giỏi quốc gia)
- cram (nhồi nhét kiến thức)
- learn by heart/ memorize (học thuộc)
- gifted student/ pupil (học sinh năng khiếu, học sinh chuyên)
- prize (giải)