VIETNAMESE

lôi kéo

dụ dỗ

ENGLISH

entice

  
NOUN

/ɪnˈtaɪs/

trigger, trick, persuade

Lôi kéo là thuyết phục ai đó đến một nơi hoặc làm một điều gì đó cho bạn, đặc biệt bằng cách cung cấp cho họ một lợi ích nào đó.

Ví dụ

1.

Ưu đãi đặc biệt của chúng tôi nhằm để lôi kéo mọi người mua hàng.

Our special offers are intended to entice people to buy.

2.

Các quảng cáo lôi kéo khách hàng mua những thứ họ không thực sự muốn.

The adverts entice the customer into buying things they don't really want.

Ghi chú

Chúng ta cùng học một số từ trong tiếng Anh cùng mang ý nghĩa “kêu gọi” nha

- incite (xúi giục) The party agreed not to incite its supporters to violence. (Các đảng phái đồng ý không xúc giục người ủng hộ vào các cuộc bạo lực.)

- invite (mời gọi): Smaller parties always have a way of inviting people to vote for them. (Những đảng phái nhỏ hơn luôn có cách mời gọi mọi người bầu cho mình.)

- appeal to (kêu gọi): I appeal to you to vote against him. (Tôi kêu gọi bạn bỏ phiếu chống lại anh ta.)

- entice (lôi kéo) The adverts entice the customer into buying things they don't really want. (Các quảng cáo lôi kéo khách hàng mua những thứ họ không thực sự muốn.)

- call upon (hô hào) By calling upon more loudly they hope to gain more trust. (Bằng cách hô hào lớn tiếng họ có thể được nhiều người tin tưởng hơn.)