VIETNAMESE

lọ đựng bút

ENGLISH

pencil holder

  

NOUN

/ˈpɛnsəl ˈhoʊldər/

Lọ đựng bút là một vật dụng được thiết kế với chức năng “Đựng bút và cắm bút”.

Ví dụ

1.

Lọ đựng bút cũng có thể chứa nhiều loại văn phòng phẩm khác như gọt, bút, keo dính, tẩy và kéo.

A pencil holder can also contain a variety of other stationery such as a sharpener, pens, glue sticks, erasers, and scissors.

2.

Một sinh viên khác thừa nhận rằng các sản phẩm đắt tiền - 50,000VND cho một lọ đựng bút.

Another student admitted that the products are expensive - 50,000VND for a pencil holder.

Ghi chú

Các loại bút thường dùng:
- ballpoint pen (bút bi)
- felt-tip pen (bút dạ)
- mechanical pen (bút vẽ kỹ thuật)
- mechanical pencil (bút chì bấm)
- left-Handed pen (bút cho người thuận tay trái)
- markers (bút dạ)