VIETNAMESE

lĩnh vực kinh doanh

ENGLISH

business field

  

NOUN

/ˈbɪznəs fied/

sphere

Lĩnh vực kinh doanh là những khía cạnh hoặc ngành nghề được mang ra kinh doanh.

Ví dụ

1.

Lĩnh vực kinh doanh tài chính là những lĩnh vực bao gồm ngân hàng và các công ty tài chính, bảo hiểm.

Financial business fields are those that include banks and finance and insurance companies.

2.

Tài chính là một lĩnh vực kinh doanh liên quan đến nghiên cứu đầu tư.

Finance is a business field that deals with investment research.

Ghi chú

Một số từ đồng nghĩa của sphere:
- lĩnh vực (area): The product range covers all the large subject areas and levels of academic performance.
(Phạm vi sản phẩm bao gồm tất cả các lĩnh vực chủ đề lớn và các cấp độ học tập.)
- lĩnh vực (sphere): Logo doesn't have to illustrate company's sphere of activity.
(Logo không nhất thiết phải phản ảnh được lĩnh vực hoạt động của công ty.)