VIETNAMESE

liên doanh

ENGLISH

consortium

  

NOUN

/kənˈsɔrʃiəm/

Liên doanh là sự liên kết của hai hoặc nhiều cá nhân, công ty hoặc tổ chức với mục tiêu tham gia vào một hoạt động chung.

Ví dụ

1.

Liên doanh gồm 11 thành viên, do BP dẫn đầu, đã tìm kiếm nguồn tài trợ từ các cơ quan nhà nước như Ngân hàng Thế giới.

The 11-member consortium, led by BP, sought funding from public bodies such as the World Bank.

2.

Các nhà sản xuất ô tô lớn đang thành lập các liên doanh mua sắm vật liệu lắp ráp ô tô có hỗ trợ Internet.

Major automobile manufacturers are setting up consortiums for Internet-enabled procurement of auto-assembly materials.

Ghi chú

Cùng phân biệt consortium joint venture nha!
- Liên doanh (consortium) là sự liên kết của hai hoặc nhiều cá nhân, công ty hoặc tổ chức với mục tiêu tham gia vào một hoạt động chung.
- Liên danh/liên danh nhà thầu (joint venture) có thể được mô tả là một doanh nghiệp kinh doanh nơi hai hoặc nhiều người tham gia cùng nhau chia sẻ kiến thức chuyên môn của họ để giành được một hợp đồng cụ thể trong một khoảng thời gian nhất định.