VIETNAMESE
lịch công tác
lịch trình làm việc, lịch làm việc
ENGLISH
work schedule
NOUN
/wɜrk ˈskɛʤʊl/
Lịch công tác là sự sắp xếp thời gian để tiến hành công việc của một hay một số cá thể nào đó, thường được bố trí dưới dạng bảng; là một quá trình bạn sắp xếp thời gian thích hợp cho từng công việc, là việc lên kế hoạch để đạt được mục tiêu trong khoảng thời gian hoạch định.
Ví dụ
1.
Lịch trình công tác bận rộn của Woodward khiến cô có rất ít thời gian dành cho việc học lấy bằng MBA.
Woodward's busy work schedule left little time for studying for her MBA degree.
2.
Lịch công tác thường đề cập đến số ngày trong tuần và số giờ mỗi ngày mà một nhân viên dự kiến thực hiện công việc của họ.
A work schedule generally refers to the days per week and the hours per day that an employee is expected to be at their job.
Ghi chú
Một từ đồng nghĩa với schedule:
- thời gian biểu (timetable): The events in the timetable will be more interesting and of a higher quality than in previous years.
(Các sự kiện trong thời gian biểu sẽ thú vị hơn và có chất lượng cao hơn những năm trước.)