VIETNAMESE
làm tròn
ENGLISH
round
NOUN
/raʊnd/
Làm tròn là hình thức làm gọn số thập phân.
Ví dụ
1.
Giờ được làm tròn lên hoặc xuống để hiển thị giờ đầy đủ.
Hours are rounded up or down to show full hours.
2.
Chúng tôi đã làm tròn con số vì nó quá lớn.
We rounded off the figure as it was much too big.
Ghi chú
Một số hình thức làm tròn (round) thường gặp là:
- làm tròn lên: round up - We could round it up to 6. - Chúng ta có thể làm tròn nó thành 6.
- làm tròn xuống: round down, round off - Well that comes to 170. 3, so let's round it off to 170. - À, 170, 3 vậy làm tròn nó thành 170 đi.