VIETNAMESE
kỹ năng lắng nghe
kỹ năng thấu cảm
ENGLISH
listening skill
NOUN
/ˈlɪsənɪŋ skɪl/
empathy skill
Kỹ năng lắng nghe là việc chú ý để có được thông tin, hiểu, cảm nhận và tìm hiểu sâu sắc hơn.
Ví dụ
1.
Kỹ năng lắng nghe là rất quan trọng đối với con người.
Listening skill is very important for people.
2.
Kỹ năng lắng nghe giúp chúng ta trở nên thấu cảm và bao dung hơn đối với mọi người xung quanh.
The listening skill helps us become more empathetic and tolerant towards people around us.
Ghi chú
Chúng ta cùng học về tên tiếng Anh một số kỹ năng sống (life skill) nha!
- memory skill (kỹ năng ghi nhớ)
- observation skill (kỹ năng quan sát)
- listening skill (kỹ năng lắng nghe)
- negotiation skill (kỹ năng thương lượng)
- persuasive skill (kỹ năng thuyết phục)