VIETNAMESE
kỹ năng đọc
kỹ năng đọc
ENGLISH
reading vocabulary
NOUN
/ˈrɛdɪŋ voʊˈkæbjəˌlɛri/
reading skill
Tiếng Anh đọc là một trong bốn kỹ năng cơ bản khi học tiếng Anh gồm: Nghe, Nói, Đọc, Viết.
Ví dụ
1.
Tiếng Anh đọc đề cập đến những từ mà học sinh có thể đọc và hiểu.
Reading vocabulary refers to the words that a student can read and understand.
2.
Làm sao tôi có thể cải thiện tiếng Anh đọc?
How can I improve my reading vocabulary?
Ghi chú
Một số kỹ năng liên quan đến reading vocbulary:
- kỹ năng đọc hiểu: reading comprehension skill
- kỹ năng tư duy hợp lý: logical thinking skill
- kỹ năn diễn giải: paraphrasing skill
- kỹ năng đọc kỹ: perusing skill/scanning skill
- kỹ năng đọc lướt: skimming skill