VIETNAMESE

kinh nghiệm làm việc

ENGLISH

work experience

  

NOUN

/wɜrk ɪkˈspɪriəns/

Kinh nghiệm làm việc là những vị trí ai đó đã làm trước đó.

Ví dụ

1.

Các nhà tuyển dụng có thiện cảm với những ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc.

Employers look favourably on applicants who have work experience.

2.

Cô ấy có trình độ tốt nhưng không có kinh nghiệm làm việc liên quan.

She's well qualified but has no relevant work experience.

Ghi chú

Một số collocations với experience:
- kinh nghiệm chuyên môn: profession experience
- kinh nghiệm thực tiễn: practical experience
- kinh nghiệm quý báu: valuable experience
- kinh nghiệm tốt: good experience