VIETNAMESE
khoan
đục lỗ
ENGLISH
drill
NOUN
/drɪl/
Khoan là việc tạo lỗ bằng cách xoáy sâu dần vào một vật gì đó.
Ví dụ
1.
Hãy khoan ba lỗ trên tường để lấy vít.
Drill three holes in the wall for the screws.
2.
Họ sẽ khoan dầu gần đó.
They are going to drill for oil nearby.
Ghi chú
Một cách hiểu khác của từ drill:
- cách (drill): What's the drill for getting paid for my expenses?
(Đâu là cách để được thanh toán cho các chi phí của tôi?)